Úplná pravidla reklamní soutěže – „Soutěž o 300 kreditů na nákup na Košíku“  
“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže a uvedené akce v propagačních materiálech určených spotřebitelům na území České republiky. Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 
Článek 1     Obecné informace o soutěži
1.1        Pořadatelem soutěže jsme my, společnost Košík.cz s.r.o., IČO: 030 23 877, se sídlem Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226655 (dále jen „Organizátor“ nebo „my“). Pro naše zákazníky provozujeme internetový nákupní portál KOŠÍK.CZ dostupný na internetové adrese www.kosik.cz (dále jen „KOŠÍK.CZ“).
1.2        Zúčastnit se akce i soutěže můžete, pokud jste fyzickou osobou – spotřebitelem (dále také „soutěžící“ nebo „účastník“). V případě kteréhokoliv soutěžícího mladšího 18 let je Organizátor oprávněn vyžádat si kdykoliv písemné potvrzení o tom, že takový soutěžící disponuje písemným souhlasem svého zákonného zástupce pro účast v soutěži, a to v souladu s ust. § 32 občanského zákoníku; v případě, že takové potvrzení nebude předloženo, je Organizátor oprávněn daného soutěžícího ze soutěže vyloučit; případný nárok takového soutěžícího na výhru tímto okamžikem bez náhrady zaniká.
1.3        Soutěže se dále nemůžete zúčastnit, pokud jste naším zaměstnancem / zaměstnankyní, případně naší spolupracující osobou, nebo pokud jste zaměstnancem / zaměstnankyní nebo spolupracující osobou společnosti z naší skupiny, případně jste osobou blízkou těchto osob. Ze soutěže a akce jsou vyloučeni držitelé karet pro právnické osoby a podnikatele.
1.4        Nesplňujete-li podmínky účasti v akci/soutěži nebo jednáte-li v rozporu s pravidly nebudete do akce či soutěže zařazeni. Splníte-li některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které nám poskytnete, nestáváte se výhercem a nemáte nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá zpět nám a jsme oprávněni ji udělit dalšímu výherci v pořadí (který byl pro tyto účely vylosován), popř. ji využít k jiným marketingovým účelům. Vyloučení budete v případě, že zjistíme nebo budeme mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání z vaší strany a/nebo ze strany jiné osoby, která vám dopomohla k získání výhry.
Článek 2     V čem soutěž spočívá? (pravidla soutěže)
2.1        Soutěže probíhá prostřednictvím sociální sítě Instagram v období od 30.12.2022 do 30.12.2022 21:00 hod. SEČ.
2.2        Soutěž spočívá ve sdílení screenu soutěžní grafiky (lahev co nejpřesněji zapadající do obrysu), která je sdílena na profilu @kosikcz. Soutěžící vytvoří co nejpřesnější screen podle pokynů uvedených v instagram stories @kosikcz a tento screen sdílí na svém profilu.
2.3       
Podmínkou zařazení do soutěže je označení profilu @kosikcz a také veřejný profil soutěžícího. Podmínkou účasti v soutěži je také registrace v našem eshopu a po dobu trvání a vyhodnocování soutěže aktivní účet na sociální síti Instagram.
2.4        Ze všech fotografií (screenů) vybereme v pátek, 30. 12. 2022, pět výherců s nejvíce přesným screenem lahve zapadající do obrysu a každého odměníme 300 kredity na nákup (dále jen „Výhra“). 
2.5        Pokud Vás vylosujeme, kontaktujeme Vás za účelem předání výhry do 8 dnů od ukončení soutěže, a to prostřednictvím sociální sítě Instagram označením vašeho profilu v Instastories. 
2.6        Výherce obdrží Výhru do zákaznického prostředí, a to do 30 dní ode dne slosování, nebude-li dohodnuto jinak.
2.7        Každý soutěžící bude do soutěže zařazen pouze 1x. Pokud se do soutěže zapojíte opakovaně, bude za Vaši soutěžní odpověď považován Váš první příspěvek.
2.8        Pokud vyhrajete, nejste oprávněn požadovat vyplacení hodnoty Výhry v penězích.
2.9        V případě, že rozhodneme o vyloučení výherce ze soutěže pro rozpor s těmito pravidly, připadne Výhra pro ten účel vylosovanému náhradníkovi, resp. nám, abychom rozhodli o jejím dalším užití.
2.10     Výhru můžete uplatnit do 3 měsíců od jejího vystavení, a to i na více nákupů; poté Výhra ve své nevyužité výši propadá. Výhru lze uplatnit v souladu s našimi podmínkami a platnou legislativou, kdy pro vyloučení všech pochybností uvádíme, že Výhra nemůže být uplatněna na nákup tabákových výrobků a počáteční kojenecké výživy.
Článek 3     Obecná a závěrečná ustanovení
3.1        Pokud splníte veškeré podmínky pro zařazení do soutěže, vztahují se na Vás tato pravidla.
3.2        Neneseme odpovědnost za technické problémy související s funkčností internetové sítě, včetně, avšak ne výlučně, s rychlostí internetového připojení. Dále nezodpovídáme za případné nedoručení Výhry v případě změny e-mailové adresy výherců, o které jsme nebyli včas výhercem informováni.
3.3        Účastí v této soutěži vám nevzniká právní nárok na výhru. Výhru nemůžete vymáhat soudní cestou. Nezodpovídáme za případné chyby a škody vzniklé v souvislosti s realizací a využíváním výhry. Nezodpovídáme za případné chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a vyhodnocení soutěže/akce dle těchto pravidel.
3.4        Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány organizátorovi, nikoliv Instagramu.
3.5        Kromě podmínek této soutěže se na vztah mezi organizátorem a soutěžícím můžou vztahovat některá ustanovení Obchodních podmínek Košíku dostupná z: www.kosik.cz/spolecnost/obchodni-podminky. V případě rozporu těchto podmínek s obchodními podmínkami se pro účely soutěže přednostně uplatní tyto podmínky. 
3.6        Případné dotazy, připomínky apod. směřujte na telefonní číslo +420 226 220 500 nebo e-mail zakaznici@kosik.cz.
3.7        Účastí v soutěži souhlasíte se zpracováním Vašich údajů. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na  https://www.kosik.cz/stranky/ochrana-udaju-zakazniku?kampan=paticka.
3.8        Tato pravidla Vám budou dostupná online během trvání soutěže a dále 30 dní ode dne slosování. Vyhrazujeme si právo kdykoliv jednostranně tato pravidla změnit, případně soutěž bez uvedení důvodu ukončit. Každé takové rozhodnutí je účinné okamžikem jeho zveřejnění.
3.9        Tato pravidla nabývají účinnosti dne 30.12.2022.
No more articles