Organizátor: Košík.cz s.r.o., se sídlem The Blox – Evropská 11, 160 00 Praha 6, Česká Republika, IČ: 03023877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225559 (dále jen „Organizátor“ anebo taktéž „Košík“) pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém portálu www.kosik.cz . 

 1. Doba konání soutěže 

Soutěž probíhá v období od 5. 6. 2022 od jejího prvního uveřejnění Košíkem na sociální síti Facebook do 9. 6. 2022 12:00 hod. SEČ, kdy dojde k ukončení příjmu dalších soutěžitelů. 

Vyhlášení výherců se uskuteční nejpozději do 8 dnů od ukončení soutěže přímo prostřednictvím sociální sítě Facebooku, a to jejich označením v komentářích soutěžního vlákna a následným kontaktováním formou privátní zprávy. 

Soutěž je teritoriálně omezena na území České republiky a probíhá výlučně prostřednictvím sociální sítě Facebook. Tato pravidla upravují podmínky soutěže pro soutěžící s pobytem na území České republiky. 

 1. Účast v soutěži 

Soutěžícím může být jen fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže. 

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. 

Podmínkou účasti je být k okamžiku, kdy se soutěžící chce zúčastnit a po celou dobu trvání soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, zaregistrován jako uživatel na sociální síti Facebook. 

Do závěrečného vyhlášení výher budou zařazeni jen soutěžící splňující výše uvedené podmínky. 

 1. Mechanismus soutěže 

Při účasti v soutěži souhlasí soutěžící s tím, aby pořadatel využil dostupné, sdílené informace při interakci skrze sociální síť Facebook. Soutěž spočívá ve vložení komentáře pod příspěvek „Soutěž o balíček TIERRA VERDE“ na stránce https://www.facebook.com/kosikcz , napsáním do komentáře, jaké produkty od TIERRA VERDE byste rádi vyzkoušeli a proč?

Každý soutěžící je oprávněn zapojit se do soutěže jeden krát. V případě vícenásobného zapojení se, bude do soutěže akceptované první zapojení se soutěžícího do soutěže. 

 1. VÝHRY V SOUTĚŽI 

Do soutěže pořadatel poskytl tyto ceny: 3 x balíček s mixem produktů viz fotografie u soutěžního příspěvku.

 

 1. VÝHERCI 

V soutěži bude celkem vybráno: 3 výherci. 

Výhercem je soutěžící, který bude vybrán pořadatelem soutěže. 

Nárok na výhru ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, který jakkoli jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen. 

V případě, že nárok na výhru ztratí již vybraný výherce, je organizátor oprávněn ve lhůtě 8 dnů ode dne vyloučení výherce vybrat v souladu s postupem uvedeným v bodě 4. těchto pravidel nového výherce, a tuto skutečnost mu ve smyslu těchto pravidel oznámit. 

 1. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER 

Výherci bude výhra po oznámení v souladu s článkem 2 těchto podmínek doručená na ním uvedenou adresu, a to buď od organizátora nebo od třetí osoby (dodavatele). V této souvislosti bere Výherce na vědomí, že organizátor je oprávněn poskytnout za účelem doručení výhry jeho osobní údaje této třetí osobě. Třetí osoba je oprávněna osobní údaje použít jen za účelem doručení výhry a tyto zpracovávat nejdéle po dobu 3 měsíců. Organizátor je povinen výhru odeslat ve lhůtě 14 dnů od kdy mu výherce sdělil úplnou a pravdivou adresu kam chce výhru doručit. 

  

Organizátor je povinen uskutečnit na vlastní náklady jeden pokus o doručení výhry. V případě, že mu bude zásilka z jakéhokoliv důvodu vrácena (kromě důvodů na straně organizátora a/nebo vybraného doručovatele), je oprávněn určit jako výherce jiného soutěžícího ve smyslu těchto podmínek. Původní výherce nedoručením výhry ztrácí jakýkoliv nárok vůči organizátorovi. V případě, že je výhra nedoručena z důvodu na straně organizátora a/nebo vybraného doručovatele, je organizátor povinen pokus o doručení výhry zopakovat. 

  

 1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL 
 1. Soutěžící svým zapojením do soutěže potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto Podmínek soutěže. 
 1. Organizátor upozorňuje soutěžící, že za účelem jejich účasti na soutěži bude zpracovávat jejich osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení (včetně jejich označení Facebookového profilu). V případě výhry bude organizátor kromě výše uvedených osobních údajů zpracovávat údaje o adrese pro doručení a kontaktní údaje v rozsahu e-mail a telefonní číslo. 
 1. Soutěžící a/nebo výherci soutěže berou na vědomí, že osobní údaje jsou zpracovávané za účelem vyhodnocení soutěže a následného doručení výher. 
 1. Soutěžící poskytují osobní údaje organizátorovi dobrovolně za daným účelem, a to bez nutnosti udělit jejich souhlas na základě plnění práv a povinností z této soutěže a/nebo oprávněného zájmu organizátora. 
 1. Soutěžícími poskytnuté osobní údaje organizátor zpracovává po dobu 2 let od ukončení soutěže. 
 1. Organizátor je oprávněn na svém Facebookovém profilu ve vláknu pod soutěží a/nebo na svých webových stránkách zveřejnit jméno výherce spolu s uvedením neúplné adresy pro doručování (obce). 
 1. Organizátor je oprávněn osobní údaje soutěžících v celém rozsahu a k účelu výše uvedeného zpracovávat i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže. 
 1. Organizátor tímto poučuje soutěžící o jejich právech při zpracování jejich osobních údajů, kterých popis je blíže uveden zde: https://www.kosik.cz/principy-ochrany-soukromi/ochrana-udaju-zakazniku 
 1. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY 
 1. Soutěžící vyslovuje registrací do soutěže bezvýhradnou akceptaci těchto pravidel. 
 1. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na facebookové stránce Košík.cz. O jakékoliv změně podmínek soutěže je organizátor povinen bez odkladu uvědomit všechny soutěžící. 
 1. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže a bez udání důvodu soutěž v celém rozsahu zrušit. V takovém případě již zapojeným soutěžícím nevznikají vůči organizátorovi žádné nároky. 
 1. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí organizátora o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání. 
 1. Organizátor neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronické sociální sítě Facebook) ani za jednání třetích osob na sociální síti Facebook či jinde na internetu. Organizátor zejména neodpovídá za doručení e-mailů zasílaných v rámci soutěže, s výjimkou případu, že nedoručení sám zaviní. 
 1. Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu jakýkoliv nárok na výhru vůči organizátorovi. 
 1. Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány organizátorovi, nikoliv Facebooku. 
 1. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. 
 1. V případě sporu mezi soutěžícím a organizátorem může soutěžící využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může soutěžící kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. 
 1. Kromě těchto podmínek soutěže se na vztah mezi organizátorem a soutěžícím můžou uplatňovat některá ustanovení Obchodních podmínek: https://www.kosik.cz/spolecnost/obchodni-podminky V případě rozporu těchto podmínek s obchodními podmínkami se na účely soutěže přednostně uplatní tyto podmínky. 

Dne 5. 6. 2022 v Praze

No more articles